Ziekmeldingen/verlofaanvragen

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig volgens de wet op de leerplicht.

Indien een leerling niet aanwezig kan zijn op school, dient dit vóór 8.15 uur gemeld te worden via Social Schools.

Kinderen kunnen in speciale gevallen verlof krijgen. Deze verlofdagen dienen minstens een week van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd bij de directie middels het formulier

Aanvraag Vrijstelling Geregeld Schoolbezoek

Voor alle bepalingen rondom vrijstelling van schoolbezoek kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Voor andere redenen dan die welke wettelijk vastgelegd zijn, kunnen wij uw kind geen verlof geven. Verzuim om andere redenen dan de wettelijk vastgelegde, zullen wij moeten melden aan de leerplichtambtenaar van onze gemeente. Wij zijn ook verplicht om schoolverzuim te registreren en vast te leggen in ons leerlingvolgsysteem.

Ook veelvuldig te laat komen valt onder ongeoorloofd verzuim. Bij een hoog percentage afwezigheid worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Als dat geen verbetering oplevert volgt er een gesprek met de schoolleider.