MR

Volgens een wettelijke bepaling (Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992) dient iedere onderwijsinstelling te beschikken over een instantie waar inspraak van personeel en ouders gewaarborgd is. De Zwaneridder beschikt vanaf 1 oktober 2007 over een medezeggenschapsraad, die bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders.

De MR heeft advies- en instemmingsbevoegdheid op diverse beleidsterreinen van de school. Als uitvloeisel van de besturenfusie is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. In het schooljaar 2020-2021 wordt onze Medezeggenschapsraad vertegenwoordigd door: 

 

Oudergeleding 
Aron DamenVoorzitter
Marin KochSecretaris
Personeelsgeleding 
Manon HaffmansPersoneelslid
Loes SuerinkPersoneelslid

 

De MR is te bereiken via het mailadres mr@zwaneridder.nl