MR

Volgens een wettelijke bepaling (Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992) dient iedere onderwijsinstelling te beschikken over een instantie waar inspraak van personeel en ouders gewaarborgd is. De Zwaneridder beschikt over een medezeggenschapsraad die bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders.

De MR heeft advies- en instemmingsbevoegdheid op diverse beleidsterreinen van de school. Als uitvloeisel van de besturenfusie is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld.

In het schooljaar 2021-2022 wordt onze Medezeggenschapsraad vertegenwoordigd door: 

 

Oudergeleding 
Aron DamenVoorzitter
Martin KochSecretaris
Personeelsgeleding 
Manon HaffmansPersoneelslid
Loes SuerinkPersoneelslid

De MR vergadert gemiddeld eens per 4 tot 6 weken. De data van de vergaderingen staan vermeld in de agenda van Social Schools. De agenda voor de vergadering wordt vooraf gepubliceerd in de Nieuwsbrief en de notulen verschijnen na afloop van elke vergadering in de Nieuwsbrief. Iedere vergadering wordt voorafgegaan door een inloopkwartier waar ouders vragen kunnen stellen van algemene aard. In coronatijd vinden de MR-vergaderingen online plaats en kunnen ouders vragen per mail insturen.

De MR is te bereiken via het mailadres mr@zwaneridder.nl