Leerlingondersteuning

Op de Zwaneridder willen we de ontwikkeling van alle kinderen goed volgen. Niet alleen de cognitieve ontwikkeling, maar ook de motorische en gevoelsmatige ontwikkeling. 

Dit doet de leerkracht door dagelijks goed naar de kinderen te kijken. Daarnaast vullen we periodiek observatielijsten in en nemen we genormeerde toetsen af. Deze gegevens worden met ouders besproken en bewaard in het beveiligde leerlingvolgsysteem. 

Ouders kunnen met vragen en/of zorgen over hun kind terecht bij de leerkracht van hun eigen kind. Deze kan -indien wenselijk- vragen of de intern begeleider mee wil kijken en/of aan kan sluiten bij het gesprek.

Twee keer per jaar organiseert de intern begeleider een leerlingbespreking, voorafgegaan door een observatie in de klas. Samen met de leerkracht wordt gekeken welke leerlingen aanvullende ondersteuning of begeleiding nodig hebben.  

In eerste instantie zal de leerkracht deze ondersteuning in de klas vormgeven. Indien er inzet van anderen wenselijk is, dan wordt dit met de ouders besproken. Op school werken we met twee ervaren onderwijsassistenten, die ingezet kunnen worden voor ondersteuning in de klas of kortlopende individuele ondersteuning buiten de klas. 

Het kan voorkomen dat de ondersteuningsvraag van een leerling de basisondersteuning van de school overstijgt. Voor deze leerlingen is er de mogelijkheid om aanvullende financiering, specifieke ondersteuning of expertise aan te vragen bij het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei.  

Welke ondersteuning wij als school kunnen bieden staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van De Zwaneridder.

Schoolondersteuningsprofiel