Leerlingondersteuning

Intern begeleider

De Zwaneridder heeft een Intern begeleider (IB-er) die leerkrachten ondersteunt bij zorgvragen van een kind. De IB-er is op de hoogte van de procedures rond aanvraag van hulp, verwijzingen naar het speciaal onderwijs en het overheidsbeleid op het gebied van de zorg.

Zij begeleidt de leerkrachten in het werken met het leerlingvolgsysteem. Zij heeft ook een signalerende functie voor kinderen met een hulpvraag en geeft hierin adviezen. Samen met de klassenleerkrachten vindt regelmatig overleg plaats om zicht te krijgen en te houden op de ontwikkeling van alle leerlingen en daarbij de kinderen in beeld te krijgen die extra aandacht nodig hebben.

De invulling en kwaliteit van het zorgbeleid is in handen van de Intern begeleider, de schoolleider is eindverantwoordelijk voor de inzet van zorg.

 

Meer info volgt.